Hệ ray C cầu trục

Hệ ray C cầu trục được dùng để treo cáp dẹt dẫn điện cho cầu trục hoạt động. Hệ ray C cầu trục gồm thanh ray C, kẹp treo ray C, nối ray C, con trượt cáp, con dẫn hướng, kẹp cuối.